.

Pallavicinia levieri Schiffn.

Photos taken by Li Zhang

China, Guangdong, August 2004

 

Pallavicinia levieri Schiffn.

Photos taken by Li Zhang

China, Guangdong, August 2004