Bazzania tridens (Reinw., Blume & Nees) Trevis.

Photo taken by Li Zhang

CHINA. Hong Kong, June 2002.